Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen worden beantwoord op deze pagina. Het kan zijn dat uw vraag hier (nog) niet tussenstaat. In dat geval kunt u contact met MAERSEN. Ga hiervoor naar de contactgegevens.

De eerste stap is oriënteren op de mogelijkheden. Er zijn grofweg 3 zaken om rekening mee te houden. 1) het maken va de website. 2) het hosten van de website, en 3) service en onderhoud. 

Het maken van een website is in veel gevallen maatwerk. Er zijn veel factoren betrokken die invloed hebben op de kosten en het uiteindelijke resultaat. Gaat u zelf een website maken of wilt u dit uitbesteden? Wat is het budget? Wat wilt u met de website bereiken? Belangrijker nog: welke indruk moet de website over u en uw bedrijf geven aan de bezoeker?

Het hosten van de website is het online zetten en houden van uw website. Hier zijn jaarlijkse kosten aan verbonden. U ‘huurt’ een domeinnaam (DNS) en ruimte op het internet waardoor potentiële klanten uw website kunnen bekijken. Denk na over vragen als: welke webhosting bureau kies ik? Welk domeinnaam wil ik voor mijn bedrijf? Gebruik ik SSL en welke?

Service en onderhoud is het bijhouden van de website. Dit gaat over hoe u uw website wilt gaan promoten en hoe (veiligheid)updates worden uitgevoerd. Daarnaast valt SEO ook in deze categorie, omdat dit regelmatig aandacht vereist. Belangrijke vragen zijn: Hoeveel tijd wil ik hieraan besteden? Heb ik de benodigde kennis in huis om dit zelf te doen, of wil ik dit uitbesteden? 

MAERSEN kan u adviseren en helpen om een start te maken. Op die manier oriënteren we gezamenlijk naar de mogelijkheden. Het uitgangspunt is namelijk altijd om een win-win-situatie te creëren. 

Hosting bemiddeling is het uitbesteden van het contact met het bedrijf dat de hosting regelt. Dit is gunstig, omdat u dan een vast aanspreekpunt heeft voor al uw website gerelateerde zaken. Wanneer u kiest voor MAERSEN, dan is de formule makkelijk: vraag/aanpassing + website = MAERSEN.

Werkt u met meerdere partijen samen om uw website te realiseren, dan moet u eerst weten waar uw vraag thuis hoort. Verschillende partijen werken met verschillende tarieven, verschillende methoden, verschillende contactpersonen en verschillende oplossingen voor hetgeen u tegenaan loopt. Daarnaast moeten de partijen ook de aansluiting met elkaar voor elkaar krijgen, waardoor het een verwarrend geheel kan worden.

Wanneer u kiest om MAERSEN voor u te laten bemiddelen, dan bespaart u tijd. U zet de vraag uit en wij pakken het verder op.

Ja, de tarieven bij MAERSEN zijn hoger. Echter, er moet bedacht worden dat dit relatief is. Wanneer de extra kosten afgezet worden tegen de besparingen kan het zijn dat bemiddeling onder de streep goedkoper is. Mogelijke besparingen zijn: tijdsinvestering dingen zelf uit te moeten zoeken (reken uw uurtarief), Verschillende contacten onderhouden, uitzoeken waar uw vraag thuishoort, 

Wat professionaliteit is kan niet eenduidig beantwoord worden. MAERSEN gaat uit van een professionele aanpak, een professionele verantwoordelijkheid en het op een ethisch verantwoorde wijze handelen. Daarnaast is een continuïteit van leren en bijhouden van de meest recente ontwikkelingen een kenmerk van professionaliteit. Vervolgens het implementeren van deze kennis in de producten en verbeteren van het eigen handelen. 

Een win-win-situatie als uitgangspunt houden voor een samenwerkingsverband waar de langetermijnvisie door partijen wordt gedeeld waarborgt dat deze wijze van professionalisering. Eerlijkheid, transparantie en een heldere wijze van aanpak zijn belangrijk voor MAERSEN. 

Voor meer informatie over professionaliteit neemt u contact op.

Nee. Er zijn geen verborgen kosten. De facturatie vindt plaats op basis van de vooraf overeengekomen offerte(s). Het kan voorkomen dat u na de overeenstemming dingen wilt wijzigen en dat hierdoor de werkzaamheden toenemen.

Wijzigingen die aangevraagd worden nadat een project is gestart kunnen extra kosten met zich meebrengen. In deze gevallen wordt u hierover geïnformeerd en gaat u akkoord met een offerte die voor deze extra werkzaamheden is opgemaakt.

Prijzen op de website zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Op de offerte en facturatie worden de prijzen zowel inclusief als exclusief BTW vermeld. 

Uiteraard kunt u ook als particulier contact met MAERSEN opnemen.

De eerste is dat MAERSEN toegankelijk voor beginnende ondernemers wilt blijven en daarom zeer kleine winstmarges hanteert. Hierdoor zijn periodieke wijzigingen onvermijdelijk om winstgevend te blijven.

De tweede reden is dat de tarieven transparant worden gehouden. Iedereen betaald hetzelfde tarief, ongeacht of de klant meer of minder te besteden heeft. MAERSEN maakt dus geen onderscheid in klanten en gaat niet achteraf een prijsopgave opstellen. Veel webdesigners bepalen na een gesprek wat de beste prijs is ten opzichte van de marktwerking op dat moment en sturen een offerte – waarna er vaak nog meerwerk volgt. MAERSEN is transparant. Het afgesproken bedrag staat vast. De tarieven wijzigen omdat er met de markt meebewogen moet worden en u daarover wordt geïnformeerd. Wanneer er een prijsafspraak tot stand is gekomen, dan zal die niet veranderen.

Een derde reden is dat MAERSEN steeds de ondergrens opzoekt en soms het ene product goedkoper maakt, terwijl een ander product duurder moet worden. Een win-win situatie is altijd het uitgangspunt, ook als de situatie veranderd bij een van de partijen (neem dus gerust contact op als uw situatie veranderd!)

MAERSEN respecteert Wbp en de Europese raadgevingen hieromtrent. MAERSEN zal uw gegevens niet ter beschikking stellen of inzichtelijk maken aan derde partijen wanneer daar geen juridische redenen voor bestaan. Heeft u vragen over hoe er met uw gegevens omgegaan wordt? Dan kunt u contact met ons opnemen. Als er namens u bestellingen worden gedaan, dan zal er een machtigingsformulier gebruikt worden waarin precies omschreven staat wat de werkzaamheden zijn en waarin u expliciet toestemming geeft voor de eenmalige bestelling.

Het wijzigen van content (tekst/afbeeldingen) kan eenvoudig zelf gedaan worden via een CMS. U logt hiervoor in via de inloggegevens die u van MAERSEN heeft ontvangen.

Heeft u (nog) geen CMS of wilt u het wijzigen van content uitbesteden? Dan kunt u contact opnemen. Voor wijzigingen wordt het reguliere tarief gerekend.

In veel gevallen is het niet nodig om derde partijen te betrekken bij het maken van websites. Door zoveel mogelijk zelf te doen wordt er in veel gevallen kosten besparend gewerkt. Er zijn een paar redenen waarom ik soms (delen) van opdrachten uit zou kunnen besteden:

 1. De tijdsinvestering weegt niet op tegen de opbrengsten. Wanneer een derde partij gespecialiseerd is en daarmee in zeer korte tijd hetzelfde resultaat kan bieden tegen acceptabel tarief, dan zal dit overwogen worden.
 2. Wanneer MAERSEN als tussenpersoon een dienst of product levert
 3. Wanneer gespecialiseerde kennis niet bij mij aanwezig is, maar wel bij een externe partij
 4. Wanneer er ten behoeve van mogelijke samenwerkingen voor de lange termijn een (deel) opdracht wordt uitbesteed om te zien hoe deze derde partij hiermee omgaat.
 5. Wanneer er ten behoeve van opleiding, oriëntatie of anderszins een (deel) opdracht uitbesteed wordt.

Hoe betrouwbaar zijn de derde partijen?

De derde partijen worden ingezet op basis van hun kennis, kunde, efficiëntie om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bieden. Deze kennis is in veel gevallen aangetoond waarna ik hetzij in persoonlijk gesprek of via referenties de kennis toets. Anderen worden opgeleid of geïntroduceerd waarbij ik zoveel mogelijk rekening hou met de sterke kanten en ontwikkelingspunten van het individu. Om dit in te kunnen schatten heb ik al een beeld moeten vormen van de betrokkenen.

Het is mogelijk om iemand aan te dragen. De opvolging zal per situatie ingeschat worden. Het initiatief moet bij de aangedragen persoon liggen om contact op te nemen en zijn/haar interesse te tonen om met MAERSEN samen te werken.

Ik wil dat een door mij aangedragen partij werkzaamheden uitvoert op de website. Kan dat?

Dit ligt aan de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en welke rechten nodig zijn. Wanneer het gaat om werkzaamheden zoals het aanmaken van pagina’s, schrijven van tekst, opnemen van afbeeldingen, etc. dan zal dit over het algemeen geen probleem zijn.

Lastiger wordt het wanneer er in de code gewerkt moet worden. Ik weet niet of de betrokken partij voldoende kennis heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Doordat de betrokken partij in code wilt werken die nog in ontwikkeling is, kan ik ook niet garant staan voor compatibility van de website of gerelateerde code. Veiligheid is niet meer gewaarborgd. De derde partij zal moeten inloggen op servers en toegang krijgen tot gevoelige informatie. Wanneer er fouten gemaakt worden, dan kan dit invloed hebben op de werkzaamheden die ik uitvoer. kortom: dit is ten zeerste af te raden. Ik zal een opdrachtgever niet verbieden om een derde partij in de hand te nemen voor een deelopdracht. Het belangrijk om in gedachte te houden dat ik mij niet aansprakelijk stel voor enigerlei disfunctioneren van de website als gevolg van werkzaamheden door een derde partij.  Wanneer een derde partij wijzigingen aanbrengt in code die buiten de expliciet afgesproken opdracht omgaat, zowel met opdrachtgever als met MAERSEN, dan behoud ik mij het recht voor om per direct alle werkzaamheden op de website te staken. Wanneer hier tijdens de oriëntatie fase sprake van is zal de facturatie 50% van het op de offerte vermelde bedrag zijn. Wanneer tijdens het hoofd fase (developping stage) dan zal er sprake zijn van 80% van het vermelde bedrag. Wanneer dit na eerste oplevering gebeurd, dan is er geen sprake van mindering maar zal de after-care programma komen te vervallen.

De oriëntatie fase is bedoeld om een definitief plan te krijgen voor de website. In het traject zal hier dan ook het meeste tijd in gestoken worden, met als doel om goed voor ogen te krijgen wat u graag wilt. In sommige gevallen zullen er brainstorm sessies gepland worden. Aan het einde van deze fase dient u zeker te zijn van hetgeen u wilt. Na de oriëntatie fase is het daarom niet meer mogelijk om wijzigingen aan te dragen. Gebeurd dit wel, dan zullen hier kosten voor in rekening gebracht worden middels een losstaande offerte en factuur.

Is dit klantonvriendelijk? Nee. Ik probeer gewoon betaalbaar kwaliteit te leveren op lange termijn. Ik heb ten doel een simpel leven te leiden waarin ik mijn kosten dek. Ik hoef niet meer te verdienen dan dat nodig is. Mijn offertes houden geen rekening met eventuele extra werkzaamheden die zich misschien voor zouden kunnen doen. De lage prijzen kan ik hanteren door gestructureerd en planmatig te werken volgens concrete verwachtingen die naar voren zijn gekomen. Wanneer er door wijzigingen meer tijd geeist wordt, dan is het alleen maar logisch om deze tijd te factureren.

Geen probleem. Uit praktisch oogpunt zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden:

Overstappen voor de oriëntatie fase: Geen probleem. U heeft de offerte nog niet ondertekend en zit nog nergens aan vast.

Overstappen tijdens oriëntatie fase: Geen probleem. U kunt overstappen. U wordt gefactureerd conform de algemene voorwaarden.

Overstappen na de oriëntatie fase: Neem svp contact op met mij. Ik wil een overdracht zoveel mogelijk faciliteren. U wordt gefactureerd conform de algemene voorwaarden.

Overstappen na oplevering: Geen probleem. U krijgt een nette projectmap waarin alle website gerelateerde informatie staat die nodig is. Alle eventuele dienstverleningen zullen ophouden en uw gegevens worden verwijderd (zie algemene voorwaarden en AVG om te weten te komen welke gegevens ik nog wel bewaar)

De projectmap is een map waar alle informatie in verzameld wordt die betrekking hebben op uw website. Veel informatie bewaar ik digitaal alsook hard-copy. In deze map vind u onder andere:

 • Contactinformatie
 • Handleidingen/instructies
 • Werkwijzen
 • Informatie over after-care program, SEO, security checks, etc.
 • Instellen van email
 • Inloggegevens
 • Kopie van ondertekende verklaring gebruik persoonsgegevens
 • Kopie van offertes en facturen
 • Eventuele overige informatie

Kortom: alles netjes verzameld in 1 map. Bij een oplevering of eventuele overdracht kunt u deze map opvragen. Alle projecten die gestart zijn na 25 mei 2018 hebben een projectmap. Projecten die eerder zijn gestart kunnen een projectmap bestellen als deze ná 25 mei 2018 zijn opgeleverd (kosten: zie actuele tarieven). Let wel: alleen beschikbare gegevens zullen worden opgenomen. Gezien de AVG wordt informatie na oplevering van een project en/of beëindiging van de samenwerking verwijderd. 

Websites door mij opgeleverd hebben standaard een basic bescherming tegen malware en virussen middels een firewall. Toch kan malware op meer manieren doordringen op uw website. Meer weten over malware? Neem contact op.

Er zijn grofweg 3 fasen:

Oriëntatie fase:

Zodra een ondertekende offerte door mij is verwerkt begint de oriëntatie fase. In deze fase wordt er een plan opgesteld en een fasering gemaakt van werkzaamheden. In deze fase is er nog niets online! Het gaat echt alleen om de gesprekken, brainstorm sessies, verzamelen van benodigde informatie, etc.

Ontwikkelingsfase:

Wanneer alles compleet is en er een concreet plan voor een website beschikbaar is, wordt er begonnen met het bouwen van de website. In de ontwikkelingsfase zijn wijzigingen niet meer mogelijk, omdat deze invloed kunnen hebben aan het plan en de fasering die al is vastgesteld.

Oplevering:

Op het moment dat de factuur gestuurd wordt, wordt de website opgeleverd. U krijgt hier ook een mail over, maar het ontvangen van de factuur is een goede indicator dat de website af is. Afhankelijk van wat met u is afgesproken start al dan niet een after-care program.

After-care program:

Na oplevering hou ik de website gedurende 1 jaar nog in de gaten voor bugs en misconfiguraties. Tijdens dit programma voer ik ook de nodige updates uit. Na 1 jaar vervalt deze service, tenzij anders afgesproken. Deze service is niet bedoeld voor het aanpassen/wijzigen van dingen op de website. Via het CMS kunt u zelf wijzigingen aanbrengen.

In principe niemand. In de oriëntatie fase is er een fasering gemaakt en wordt er een plan opgesteld. De volgende fase wordt dus op basis van dit plan gestart. Wanneer er een witte website met zwarte letters moet komen, en er is een witte website met zwarte letters gemaakt, dan is het project conform afspraken uitgevoerd en wordt deze gesloten. De website wordt opgeleverd en de volgende fase start. Hiervoor is niet eerst goedkeuring nodig.

De gemaakte afspraken bepalen dus wanneer er naar een volgende fase gegaan kan worden.

Wanneer u niet tevreden bent over de website is het belangrijk om in beeld te krijgen wat de reden hiervan is. Hieronder een paar mogelijke redenen:

Dienstverlening: U bent niet tevreden over mijn dienstverlening -> Neem alstublieft contact met mij op en geef zo objectief mogelijk uit wat ik kan doen om mijn dienstverlening voor u te verbeteren.

Producten: Ik kan niet datgene bieden waar u naar op zoek bent -> Ik ben een zelfstandige ondernemer. Om kwaliteit te kunnen garanderen probeer ik mij te focussen op een aantal producten. Soms kan ik wel andere producten bieden, maar weet ik dat ik niet het gewenste resultaat kan bereiken. Ik kies er dan voor om deze niet aan te bieden. Ik ben wel bezig met mogelijke samenwerkingen waardoor ik op termijn meer producten hoop te kunnen bieden.

Resultaat: Wanneer het resultaat niet naar uw zin is kunt u hier contact over opnemen. Leg zo objectief mogelijk uit wat de reden is en wat ik eraan kan doen om het resultaat te verbeteren. Websites worden opgeleverd as-is, conform de gemaakte afspraken. Als de website niet is opgeleverd conform de afspraken leg dan alstublieft ook uit wat niet juist is gegaan en wat verbeterd zou kunnen worden.

Hier wordt op dit moment aan gewerkt. 

Heeft u een WordPress Website van MAERSEN? Dan staan uw inloggegevens in de projectmap. U kunt inloggen met deze gegevens. 

Is uw website in beheer bij MAERSEN? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

 

Contact opnemen kan via het contactformulier. 

Het telefoonnummer wordt gecommuniceerd wanneer u uw vraag via het contactformulier stelt. Om misbruik tegen te gaan wordt het nummer zo min mogelijk vermeld op de website. 

Staat uw vraag hier niet tussen?

Als uw vraag nog niet is beantwoord, of als u direct antwoord wilt hebben op uw vraag kunt u een terugbel verzoek indienen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

MAERSEN