MAERSEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. Opdrachtgever: de wederpartij van MAERSEN.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en MAERSEN
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door MAERSEN gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door MAERSEN verrichtte handelingen.

 2. De projectmap als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

 3. Door ondertekening van een overeenkomst met MAERSEN, een door MAERSEN gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via de

  website van MAERSEN en/of het orderformulier, dan wel het bevestigen of indienen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij

  kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MAERSEN en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

  volledig van kracht blijven en zullen MAERSEN en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 1. De door MAERSEN gemaakte offertes zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en MAERSEN zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen

  middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MAERSEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat MAERSEN gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor MAERSEN van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen, tenzij anders overeengekomen.

 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht MAERSEN niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van MAERSEN.

 5. Betaling voor eventuele webhosting en verlenging van webhosting gaat middels automatische incasso.

 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door MAERSEN aan te geven wijze in de valuta waarin

  is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

 8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet

  betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door MAERSEN altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing. MAERSEN volgt hierin de procedures van de externe partij waar de website gehost wordt.

 9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

  Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

 11. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

 12. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op MAERSEN wordt hierbij uitgesloten.

 13. Prijzen worden door MAERSEN bij declaratie zowel inclusief als exclusief BTW aangegeven. Tenzij anders aangegeven dient altijd het volledige bedrag (incl. BTW) voldaan te worden.

 14. Het in delen (af)betalen van een website dient altijd vooraf overeengekomen te zijn door betrokken partijen.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

 2. MAERSEN mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van MAERSEN omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

 6. Indien gewenst kan MAERSEN voor een webhosting omgeving zorgen bij een externe partij. Alle kosten hiervoor zal worden doorberekend aan de

  Opdrachtgever en zal onderling overlegd moeten worden. MAERSEN zal jaarlijkse bemiddelingskosten in rekening brengen.

 7. Opdrachtgever geeft hierbij expliciet toestemming dat MAERSEN namens Opdrachtgever mag handelen bij het aangaan van overeenkomsten ten

  behoeve van de opdracht. Denk hierbij aan het maken van accounts, inkopen van diensten bij derde partijen en het gebruiken ervan in naam van Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
 1. MAERSEN zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MAERSEN de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 2. MAERSEN is niet verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

 3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door MAERSEN zijn inbegrepen, dan zal MAERSEN hier in ieder geval één keer per kwartaal voor zorgdragen.

 4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door MAERSEN zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van MAERSEN. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen MAERSEN maximaal 30 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

 5. MAERSEN is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij een derde partij plaatsvindt plaats vindt waar MAERSEN als bemiddelaar tussen staat zoals in artikel 5.6 en waar een onderhoudsovereenkomst van toepassing is. Voor het terug laten zetten van een backup rekent MAERSEN aan opdrachtgever kosten door.

 6. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal MAERSEN steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MAERSEN het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MAERSEN zijn verstrekt, heeft MAERSEN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 9. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft MAERSEN het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat MAERSEN hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

 10. Indien door MAERSEN of door MAERSEN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk
 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van MAERSEN gefactureerd.

 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MAERSEN Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 8. Duur en beëindiging
 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd

  worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

 4. MAERSEN kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MAERSEN gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

 5. MAERSEN heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens MAERSEN niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MAERSEN zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van MAERSEN kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 6. In geval van niet nakoming van artikel 5.4 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

 7. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

 8. Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam.

 9. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle

  inhoud verwijderd.

 10. Ingeval van beëindigingen van services bij derde partijen geldende voorwaarden die deze partijen stellen.

 11. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt MAERSEN hiervoor een fee van €250,- excl. btw in rekening.

Artikel 9. (Op)levering en levertijd
 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen

  onverlet.

 3. MAERSEN rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

 4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering de gelegenheid de website online te bekijken.

 5. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

 6. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever de projectmap waar alle gegevens en correspondentie in opgenomen zullen zijn.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan MAERSEN, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts MAERSEN daartoe bevoegd.

 2. De door MAERSEN bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan MAERSEN.

 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MAERSEN te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart MAERSEN van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die MAERSEN sluit met haar Opdrachtgevers.

 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor intellectueel eigendom voor de door hem/haar aangeleverd materiaal. MAERSEN is nimmer aansprakelijk voor enige inbreuk van de door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.

 7. Alle door MAERSEN ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door MAERSEN voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade(s), bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

 2. De aansprakelijkheid van MAERSEN zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

 3. De Opdrachtgever is gehouden MAERSEN te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding

  van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van MAERSEN in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

 4. MAERSEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of

  verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MAERSEN kenbaar behoorde te zijn.

 5. Artikel 10.4 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd.

 6. MAERSEN is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via MAERSEN ter

  beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

 7. MAERSEN maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. MAERSEN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

  gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop MAERSEN geen invloed kan uitoefenen.

 8. MAERSEN is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door MAERSEN

  doorgevoerd.

 9. MAERSEN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider

  en/of domeinnaamregistrant.

 10. MAERSEN is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van MAERSEN aanbieden of aan prijzen aan haar klantenbestand.

 11. MAERSEN maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. MAERSEN is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

 12. Het internet is continu onderhevig aan verbeteringen verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van MAERSEN vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van MAERSEN. MAERSEN is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

 13. Alle websites, producten en services van MAERSEN worden geleverd as-is.

 14. Na oplevering van een project is Opdrachtgever volledig zelf verantwoordelijken aansprakelijk voor het opgeleverde.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
 1. In geval van overmacht is MAERSEN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan MAERSEN kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 3. In geval van ontbinding is artikel 8.5 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen
 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen MAERSEN en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij

  uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 3. MAERSEN kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de

  wijzigingen op de website.

 4. MAERSEN heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen
 1. Uw persoonsgegevens worden door MAERSEN gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. MAERSEN verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 3. MAERSEN administreert uw gegevens om u op de hoogte te houden van de voortgang van het proces en voor eventuele promotionele doeleinden. U kunt uw gegevens ten alle tijde wijzigen door dit verzoek schriftelijk aan ons door te geven.

 4. Van artikel 14.1 en 14.2 kan worden afgeweken indien daar een juridische reden en/of noodzaak voor is van bevoegde autoriteiten.

 5. Overige bepalingen rondom privacy is opgenomen onder het privacyreglement. Alle bepalingen in dit reglement maken deel uit van deze algemene

  voorwaarden en dienen als onderdeel van de algemene voorwaarden te worden beschouwd.

Artikel 15. Overige bepalingen
 1. MAERSEN behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden ten alle tijde aan te passen dan wel aan te vullen naargelang dit noodzakelijk wordt geacht.

 2. Eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen zoals benoemd in artikel 15.1 gaan direct in en hebben betrekking op alle producten die vanaf dat moment opgeleverd worden, in ontwikkeling zijn dan wel op dat moment al zijn opgeleverd.

 3. Veranderingen dan wel wijzigingen aan de algemene voorwaarden, privacy beleid en disclaimer worden via de website gecommuniceerd. Betrokkenen kunnen dit zelf bijhouden door regelmatig de algemene voorwaarden te bezoeken en te lezen.

 4. De algemene voorwaarden, privacy beleid en disclaimer dienen gelezen te worden in de geest van de bepalingen; oftewel: het doel waarmee de bepalingen zijn opgesteld. MAERSEN probeert de principes achter de regels te handhaven. Daar waar nodig zal de regel het uitgangspunt zijn.